Kathirikkai Sadam (Vangi Bath) – Brinjal Rice

Kathirikkai Sadam