RAW MANGO RICE – Mangai Sadam recipe

COCONUT RICE RECIPE – Thengai Sadam

Coconut rice

VEGETABLE DUM BIRYANI RECIPE – Layered Vegetable Biryani

Kathirikkai Sadam (Vangi Bath) – Brinjal Rice

Kathirikkai Sadam