Brinjal Fry

Kathirikkai Sadam (Vangi Bath) – Brinjal Rice

Kathirikkai Sadam