Brinjal Chops (Bhai’s Style) -Ennai Kathirikai Gravy Recipe – BRINJAL CURRY